ORSK 2015-04-01 13:35:58

Vilkår

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Oslo RyttersportsklubbOrg. 985337659, heretter kalt Oslo Ryttersportsklubb. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Oslo Ryttersportsklubb så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

Oslo Ryttersportsklubb, Org. 985337659 er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra beskrivelsen på siden, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos Oslo Ryttersportsklubb, er ansvarlig for betaling av de ytelser Oslo Ryttersportsklubb  eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

Reklamasjon

Før feil meldes til Oslo Ryttersportsklubb administrasjon, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Oslo Ryttersportsklubb har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Oslo Ryttersportsklubb slik at administrasjon kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir høvelig/skriftlig melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Oslo Ryttersportsklubb administrasjon skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av kunde, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Oslo Ryttersportsklubb, betaler ikke Oslo Ryttersportsklubb disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Oslo Ryttersportsklubb er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Oslo Ryttersportsklubb godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Oslo Ryttersportsklubb kontroll, og som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Oslo Ryttersportsklubb er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra online tilbud administrasjon side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Oslo Ryttersportsklubb har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Oslo Ryttersportsklubb forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er Oslo Ryttersportsklubb forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Oslo Ryttersportsklubb fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

hegeorsk 2018-01-20 12:16:58

Om medlemskap i klubben - og frister for betaling og utmelding

Medlemskap i Oslo Ryttersportsklubb betales på vår hjemmeside, www.orsk.no, ved å logge deg inn i menyen til venstre. Vi sender altså ikke ut faktura, men en betalingspåminnelse i januar måned. 

Vær oppmerksom på at medlemskap i idrettslaget gjelder helt til man melder seg ut skriftlig. Å ikke betale medlemsavgift betyr altså ikke at man har meldt seg ut.

Her følger viktig informasjon om medlemskap, og frister for betaling og utmelding: 

 

Medlemskap løper til du melder deg ut

Medlemskapet i klubben løper til du melder deg ut skriftlig, ved å sende epost til mail@orsk.no Ikke innbetalt medlemsavgift anses ikke som utmelding. Du melder deg altså ikke inn i rideklubben for ett og ett år av gangen, men er medlem til du melder deg ut. Dersom du ikke har meldt deg ut innen utgangen av et år, vil du få betalingspåminnelse på epost for et nytt år. Da må utmelding skje innen 31. januar. Hvis ikke må kontingenten også for det nye året betales.

Dette fordi:

1)

Medlemskontingenten en av klubbens viktigste inntektskilder og gjør at vi kan arrangere stevner, kurs og aktiviteter for medlemmene. Om vi ikke vet før langt ute i året om penger kommer inn eller ikke, er det vanskelig å budsjettere og dette vil begrense klubbens mulighet til å lage arrangementer for medlemmene.

2)

Klubben betaler kr 250 pr medlem til NRYF for bladet Hestesport. Abonnementet betales forskuddsvis til Rytterforbundet. Dersom vi ikke får utmelding før årskkiftet, vil klubben få kostnader for klubben som vi ikke får dekket inn. 

3)

Klubben melder antall medlemmer inn til Norges Idrettsforbund, noe som er beregningsgrunnlaget for offentlig støtte til klubben. Dersom vi ikke får beskjed fra medlemmene om at de vil melde seg ut, tar vi dem feilaktig med i rapporteringen ved årsskiftet og risikerer dermed å motta dermed støtte vi ikke har krav på.

 

Medlemskontingent

Medlemskap i Oslo Ryttersportsklubb betales på vår hjemmeside www.orsk.no. Vi sender ikke ut faktura, men en betaingspåminnelse på epost til alle medlemmer. Første påminnelse blir sendt ut i januar, og vi ber alle betale ved første påminnelse. Dette sparer klubben for mye administrativt arbeid, og medlemmene for purregebyrer som vil påbeløpe for manglende/sen betaling. Dersom medlemsavgiften ikke er betalt innen 1. april stoppes abonnement på bladet Hestesport samt andre medlemsfordeler.

 

Utmelding

Utmelding fra klubben må skje senest innen årsskiftet. Dersom du ikke har meldt deg ut innen utgangen av et år, vil du motta epost fra klubben om innebetaling for et nytt år. Da må utmelding skje innen 31. januar. Utmelding etter denne fristen gjøres gjeldende fra året etter.

OBS. Har du utestående medlemsavgift ved årsskiftet  klubbavgiften for inneværende år betales, selv om du planlegger å melde deg ut kommende år. 

 

Overgang?

I følge idrettens regelverk er det ikke mulig å få godkjent overgang til ny klubb dersom man har noe økonomisk uoppgjort med den klubben man forlater.

 

Takk!

Til slutt er vi veldig glade for å ha deg som medlem i Oslo Ryttersportsklubb. Takk for at du betaler kontingenten i tide, på første betalingspåminnelse som går ut på epost i januar. 

 

 

Vennlig hilsen Oslo Ryttersportsklubb

 

 

 

 

 

 

Kalender

Juni
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket